دوستانی که میخان سایتی سرمایه بزارن.بدون هماهنگی نزارن.
یاباتصمیم خودشون بزارن.