این سایت از دست ندید.
سایت استخراج مستقیم روبل هست.
باگذاشتن سرمایه کم سرعت استخراج بالاببرید.
اگه زیرمجموع واسش بگیریدسودهر زیرمجموع ۱۰درصده.