🔸تاریخ امروز ایران🔸

‏ ‏🗓سه شنبه ، ۹ مهر[ میزان ] ۱۳۹۸
‏ ‏⚡️۹ / ۷ / ۱۳۹۸

‏ ‏🗓2019 October 1 , Tuesday
‏ ‏⚡️1 – 10 – 2019

‏ ‏🗓الثلاثاء ، ۲ صفر ۱۴۴۱
‏ ‏⚡️۲ / ۲ / ۱۴۴۱

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی – روز جهانی سالمندان