آخرين تحولات پرونده استيضاح ترامپ!

كنگره امريكا براى وكيل شخصى ترامپ احضاريه جهت حضور در استيضاح ترامپ فرستاد!

گفته شده كه پمپئو وزير خارجه امريكا نيز در جريان تماس تلفنى ترامپ و رئيس جمهور اوكراين بوده و احتمالا براى او نيز احضاريه صادر خواهد شد.

رهبر جمهوريخواهان سناى امريكا ميگويد :
در صورت تاييد برگزارى استيضاح در مجلس نمايندگان ، احتمالا با برگزارى استيضاح در مجلس سنا هم موافقت خواهيم كرد!
#سياسى