بعد از انتشار گزارش ناامید کننده بخش #تولید امریکا که در ده سال اخیر چنین کاهشی بی سابقه بود شاخص #داوجونز بیش از ۱۰۰ واحد منفی شد