این خانم به ازای دریافت ۱۰ دلار به ازای هر دقیقه، به مردا اجازه میده که بوق بزنن

#مهربانی

@dorham_borham1 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌