🌐ثروتمندان چینی بدلهایی برای خود استخدام می کنند تا در صورت قانون شکنی به جای آنها تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار بگیرند. به این بدل ها "دینگ زوئی" گفته می شود!

@dorham_borham1