یادتون باشه👌
اگه فاصله ها باعث شدن یکی
فراموشتون کنه،
اون شخص هیچوقت بهتون
نزدیک نبوده.
🌹🍃🌹