تندبادهایی كه به شما ضربه می‌زنند،
دشمنان واقعی نيستند
بلكه به شما كمك می‌کنند
تا كامل شويد
به نظرمی‌رسد شمارا ریشه‌کن می‌کنند
اماباهمین چالش هاست
كه ريشه های شما قوی تر می‌شود

@shokrgozarikhodavand99