اکثر درگیری‌ها، پیش‌داوری‌ها
و دشمنی‌های این دنیا، از زبان منشأ می‌گیرد.

تو خودت باش و به کلمه‌ها زیادی بها نده.
در دیار عشق، زبان حکم نمی‌راند.
عاشق بی‌زبان است…

👤الیف‌شافاک
📚ملت عشق

@shokrgozarikhodavand99