ادد 20نفر سرکتاب یا فال تک نیت رایگان
سرکتاب گره اگه باشه مشخص میکنه همزاد یاپری یا طلسم اگ باشه معلوم میکنه… چشم زخم اگ باشه معلوم میشه

و فال تک نیت اگ نیت ب بازگشت معشوق دارین میخواین بدونید برگشت داره یا خبری ازش به شما میرسه
یا اینک نیت ب شروع کاری دارین
یا حس طرف مقابل رو میخواین بدونید
فقط با ادد 20 نفر

https://t.me/joinchat/KrVKkkEaJabRQTH4-Yxpnw