بیمه مسئولیت پاسارگاد

چرا به یک بیمه نامه مسئولیت مدنی احتیاج داریم ؟

در اثر حضور ما در جامعه و انجام انواع فعالیت ها مسئولیت هایی در قبال دیگران بر عهده ماست. طبق قوانین مدنی ، مسئولیت افراد را به دو نوع تقسیم کرده اند :
1- مسئولیت مدنی
2- مسئولیت کیفری

جهت ادامه مطب کلیک نمایید: