سوال: چه ضمانتی وجود دارد که شرکت بیمه تعهد خود را به درستی در مقابل زیان دیده اجرا کند؟

پاسخ: ماده ی یک قانون تاسیس بیمه ی مرکزی یکی از وظایف بیمه ی مرکزی را حمایت از حقوق بیمه گذاران اعلام کرده است. بند 7 ماده ی 5 همان قانون وظیفه ی نظارت بر شرکت های بیمه را بر عهده ی بیمه ی مرکزی قرار داده است. ماده ی 41 قانون هم به بیمه ی مرکزی اجازه ی تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته در صورت تخلف از قوانین را داده است.
بیمه ی مرکزی برای اجرای این وظیفه ی نظارتی در سایت خود بخشی تحت عنوان "سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران" ایجاد کرده است. در صورت استنکاف شرکت بیمه از اجرای قرارداد، بیمه گذاران یا سایر ذینفعان می توانند موضوع را در این بخش مطرح کنند تا بازرسی بیمه ی مرکزی به آن رسیدگی کند. برای طرح شکایت نیازی به مراجعه ی حضوری نیست و کلیه ی شکایات از طریق اینترنت قابل ثبت و پیگیری هستند.

پرسش و پاسخ بیمه ای