محتوی این کانال صرفا شامل مجموعه ای از کانال های معتبر اطلاع رسانی اخبار جهت صرفه جویی وقت و هزینه ی شما عزیزان می باشد. @bishtarinkhabar ارتباط ما جهت تبادل اطلاعات و تبلیغ با هزینه ی باور نکردنی
https://t.me/Bishtarinkhabarha