‏زخــم هـــــــــٰٰا ـﮯ تـَنــَـــــــــــم

حــٰاصـَـل چــُـوب صــَـداقَـتــَـم

از آدمـکــﮯ بــود

کــه فـقــط

ادعــٰٰـا ـﮯ آدَمــﮯ مــﮯ کـَــرد …

☜ سکوت بی پایان 🤞🏽😒