گفتند فدای سرت
این نشد یکی دیگر
ولی هیچکدام نمی‌دانستند
این که رفت جان بود
و آدم هـم
یک جان کــه بیشتر ندارد …!!