خرید های بالای 15 تومان به صورت 💳به💳هست
و زیر 15 تومان شارژ قبول میکنم فقط😃🌸