🔴 مجاورت عضله هایوگلوس

🔹سطح
🔸عصب لینگوئال
🔸گانگلیون ساب مندیبولار
🔸مجرای غدد ساب مندیبولار
🔸عصب هایپوگلوسال
🔹عمق
🔸شریان لینگوئال
🔸عصب گلوسوفارنژیال
🔸لیگامان استایلوهایوئید

@anatomy_acland