کاش زندگی پلی بک داشت
یه جاهایی ما فقط اجراش میکردیم…
بدونِ زور زدن
@Bebinnmano