واقعا خیلی حيفه كه آدم نميتونه روح و روانش رو بياره نشون بده و بگه ببين چيكارش کردی