رضایت اعلامی به نماینده وهمکار عزیزم دلم خانم احمدی در اراک 🙏🌹