عاشقی را توبه کردم،
لعنتی دیر آمدی..

🍁 @asheghabaad