برگ هم از درخت خسته می شود،
پاییز بهانه است…

🍁 @asheghabaad