📮 سه گروه ذیل با گواهی تأییدیه پزشک معتمد به عنوان افراد در معرض خطر/ در معرض بیماری عارضه دار در نظر گرفته شده و نباید تا اعلام رسمی پایان همه‌گیری بیماری، در مدرسه حاضر شوند.

🔷 تهیه لیست این دانش آموزان و کارکنان قبل از بازگشایی و اعلام آن به منطقه/ ناحیه آموزش و پرورش الزامی است:
1.مادران باردار
2. بیماران با بیماری زمینه‌ای: بیماری قلبی– عروقی، فشارخون، دیابت، بیماری‌های تنفسی زمینه‌ای و مزمن، شاخص توده بدنی(BMI) بیشتر از 40
3. بیماران با نقص ایمنی: تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از پردنیزولونlمیلیگرم 12/5در روز بیش از دو هفته، بیماران تحت شیمی‌درمانی، افراد دچار بدخیمی‌ها، افرادی که پیوند اعضاء شده‌اند.

📨 #کارگزینی_آموزش_وپرورش
https://t.me/joinchat/AAAAAEpBrofuAMylURosEQ