#حکمت2

آن كه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پَست كرده، و آن كه راز سختی های خود را آشكار سازد خود را خوار كرده، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بی ارزش كرده است.