دستور رئیس کل دادگستری برای شناسایی واحد‌های راکد و نیمه راکد
رئیس کل دادگستری استان یزد: دادستان‌ها نسبت به شناسایی واحد‌های تولیدی و صنعتی،راکد و نیمه راکد حوزه قضایی خود اقدام کنند.
@Kahbar_yazd