🌼 رژلب قرمز💋

اگر رنگ قرمز را برای لب هایتان انتخاب می کنید و دوست دارید که از خط لب نیز استفاده کنید، سعی کنید که خط لب را با رژتان آنقدر محو کنید که دیده نشود. 

🕶 @luxurynewss 💇‍♂💅