الفبای درد از لبم می تراود
نه شبنم ، که خون از شبم می ترواد

سه حرف است مضمون سی پاره ی دل
الف ، لام ، میم. از لبم می تراود

چنان گرم هذیان عشقم که آتش
به جای عرق از تبم می تراود

ز دل بر لبم تا دعایی بر آید
اجابت ز هر یاربم می تراود

ز دین ریا بی نیازم ، بنازم
به کفری که از مذهبم می تراود

قیصر_امین_پور

🍃🌺👌