می رود از ما
جدا گردد ولی

جان‌ و #دل با
اوست هر جا می رود

#رهی_معیری
🍃🌹