دوستان تصمیم گرفتم کانال دوم هک بازی و برنامه رو ایجاد کنم با ممبر های خیلی بیشتر