🔵 پنج امری که در زندگی زیاد برخورد میکنیم و در پذیرفتن این امور سعادتی بینظیر نصیبمان میشود.

1- هر چیزی تغییر یافته و پایان می‌پذیرد.
2- اوضاع همیشه طبق برنامه پیش نمی‌رود.
3- زندگی همیشه منصفانه نیست.
4- درد بخشی از زندگی است.
5- مردم همیشه عاشق و وفادار نیستند.

این‌ها همان مهمترین چالش‌هایی هستند که ما در زندگی با آنها مواجه می‌شویم. اما در اغلب موارد با انکار آنها گذران عمر می‌کنیم.
طوری رفتار می‌کنیم که گویی این شرایط و بدیهیات اصلاً وجود خارجی ندارند و یا در مورد ما صدق نمی‌کنند. اما وقتی با این حقایق پنجگانه مخالفت می‌کنیم در برابر واقعیت قد علم کرده و مقاومت می‌کنیم، زندگی به سریال بی پایانی از ناامیدی‌ها، ناکامی‌ها و تأسف‌ها تبدیل می‌شود.

👤 @mr_ravan_shenas