شوهر کردن بخاطر پول و بی عشق بدترین نوع فاحشگی است

عشق در زمان وبا
گابریل گارسیا مارکز

👤 @mr_ravan_shenas