🔵 هفت رازهمسران

راز اول: همسرتان را علیرغم تفاوت ها همانطور که هست بپذیرید و از تلاش برای تغییر او دست بردارید.

راز دوم: کاری کنید که وقتی همسرتان در کنار شماست احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشد.

راز سوم: در برخورد و ارتباط با همسرتان دقت به خرج دهید.

راز چهارم: برای داشتن زندگی عاشقانه و رمانتیک وقت و انرژی صرف کنید.

راز پنجم: به نیازهای جسمی همسرتان توجه کنید.

راز ششم: همسری شاد باشید و مسولیت شادی خود را به عهده بگیرید.

راز هفتم: احساسات خود را بشناسید، به آنها بها دهید و با همسرتان پیرامون آن صحبت کنید.

👤 @mr_ravan_shenas