💢چرا کودک باید تنها بازی کردن را یاد بگیرد؟

تنهایی بازی کردن به شکل‌گیری شخصیت فردی کودکتان کمک می‌کند و به او یاد می‌دهد چطور وقتی در گروه‌های کوچک قرار می‌گیرد، در میان انبو‌ه جمعیت و زمانی که تنها است شاد باشد.
کودکانی که بلد هستند به تنهایی بازی کنند برای چنین لحظاتی خلاق می‌شوند. آنها می‌توانند بدون اضطراب از تنهایی به علاقه‌مندی هایشان بپردازند. وقتی کودک بزرگ می‌شود به این درک می‌رسد که بعضی از لحظات نیاز به خلوت و تنهایی خودش دارد. او اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت و می‌تواند نیازهای فردیش را برآورده کند.

👤 @mr_ravan_shenas