آموزش👇
جمع کردن الماس از کانال ممبر گیر الماسی (بدون عضو شدن در کانال ها)
و دریافت (ممبر واقعی)

خرید 👇
@MemberGD_ir