♦️👈 تغییرات افزایش سرمایه

♦️👈 روند سود سازی #سیتا و تقسیم سود آن در مجمع طی سال های اخیر

♦️👈 70% بهای تمام شده #سیتا مربوط به پرتفوی بورسی و 30% پرتفوی غیر بورسی است.

🔷👈 ارزش روز هر سهم بر اساس ارزشگذاری شرکت سیتا 21677 ریال
🔷👈 قیمت سهم در روز عرضه: 15750 ریال
🔷👈(پی بر ان ای وی) P/NAV برابر 72% در روز عرضه

@Arzeh1avalieh👈 کانال عرضه اولیه