🔴🔵🔵👈دومین عرضه اولیه بورس در بازار دوم 👉🔵🔵🔴

⚫️👈زمان عرضه:چهارشنبه 1399/04/11
♦️👈ساعت عرضه: ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰

🔶👈نماد: "#سیتا"
🔶👈نام شرکت: #سرمایه_گذاری_سیمان_تامین

🔷👈میزان عرضه:12%
🔷👈میزان سرمایه: 11000میلیارد ریال
🔷👈تعداد سهام: 11میلیاردسهم
🔷👈میزان عرضه:1میلیارد و320میلیون سهم

🔷👈حداکثرسهام قابل خرید: 800
🔷👈دامنه قیمت: 14900 تا 15750 ریال
🔷👈سقف تعهدخرید:50%

🔷👈حداکثر مبلغ خرید برای 800 سهم: 12/659/000 ریال

🔷👈 درصورت ادامه اختلال کارگزاری ها 2.5 تا 3.3 میلیون نفر: تعداد 400 تا 528 سهم به هر کد(حدود 633 هزار تا 836 هزار تومان)
🔷👈 درصورت استقبال 3.4 تا 4 میلیون نفر: تعداد 330 تا 388 سهم به هر کد(حدود 523 هزار تا 614 هزار تومان)

@Arzeh1avalieh 👈 کانال عرضه اولیه