السلام ای حضرت سلطان عشق/یا علی موسی الرضا ای جان عشق
السلام ای بهر عاشق سرنوشت/السلام ای تربتت باغ بهشت
میلادهشتمین امام،هفتمین قبله ودهمین کشتی نجات آقا امام رضا(ع) برشما مبارکباد
@Arzeh1avalieh