فروش ویژه سرور
DL 120 G9 1650 V4 8G 2400
Proliant DL120 G9 Registered DIMMs (RDIMMs) v4 Series Memory Kits
NEW PACK RETAIL
16.000.000

ویزه شرکت ها و فروشگاه های کوچک و محیط های با شرایط ویژه