بیمار عزیزمون ک از شیراز تشریف آورده بودند ،اولین جلسه رفع اسکار صورت