پروانه لونای بالغ دهان ندارد و اصلا نمیتواند بخورد و بیاشامد به همین دلیل آنها فقط یک هفته زنده میمانند و فقط یک هدف دارند؛ تولید مثل و بقای نسل
🔰🔰
@nationalgeographicfarsi