علت زود هضم بودن عسل این است که قبلا یکبار توسط زنبور هضم شده است.
🔰🔰
@nationalgeographicfarsi