مرغ تفنگچی بهشت در حال نمایش برای معاشقه، در حالتی که هنوز پرهای سیاه که نشانگر بالغ شدنش است درنیاورده است.
🔰🔰
@nationalgeographicfarsi