چیتاها نیاز ندارند هر روز آب بخورند، آنها نیاز آب خود را از شکارهای خود تأمین میکنند.
🔰🔰
@nationalgeographicfarsi