یکی از ویژگی های عنکبوت که میتواند از روی خودش یک مدل بسازد، عنکبوت ها این کار را برای ترساندن دیگران یا رزرو کردن جا برای خودشان انجام میدهند.
🔰🔰
@nationalgeographicfarsi