در ایرلند باستان سگها به قدری ارزش داشتند که جنگنجویانی که صاحب سگ بودندبه اول نام خانوادگی خود عبارت Cuبه نشانه شخصی که توانسته اعتمادو وفاداری سگی را جلب کند اضافه میکردند

@nationalgeographicfarsi