تصور کن که زنگ آخر مدرسه بخوره و بیای از درِ مدرسه بیرون و سرت رو بالا بگیری و این شاهکار رو ببینی!

مدرسهٔ چهارباغ عباسی، اصفهان
دیرینگی: صفویه

امید شکوهی

@officialcherkNevis