💟 #رفع_مسمومیت

🍯خوردن مخلوطی از شوید و عسل مسمومیت را از بین می برد

همچنین خوردن تره با عسل پادزهر سموم، مخصوصا مسمومیتهای غذایی می باشد
#kia
@grouup_chat