ولی بهترین قسمت رابطه ،
همون زمانیه که هنوز حستونو به هم نگفتین
و خیلی نامحسوس به هم توجه میکنین!

‌:(

#kia
@grouup_chat