ثروت من
کسانی هستند که
با یادشان لبخندی از محبت
بر لبانم می نشیند

کسانیکه هیچ دیواری مانع
گرمای وجودشان نمیشود.

#kia
@grouup_chat